Online služby prostřednictvím SeaHelp partnera Yacht Registration Holland

Registrace jachet

Snadná registrace jachet: nová služba SeaHelp

Abychom tuto proceduru co nejvíce zjednodušili, vyvi nuli jsme ve spolupráci s Yacht Registration Holland tuto praktickou on-line aplikaci. Kdo tedy má zájem, může si svou jachtu nyní zaregistrovat i přes SeaHelp a to jednoduše bez velké administrativy. Tato snadná registrace platí mezinárodně. Předem by si ovšem každý měl promyslet, kterou konkrétní registraci si zvolí.

Další informace k tomuto tématu naleznete zde.

Další informace k tématu.

Pokud plánujete vyplout se svou jachtou do mezinárodních vod, je třeba registraci zvážit, podle toho, jaké je vlastnická struktura a účel použití jachty. Předem je zde třeba uvést, že jednoznačná odpověď neexistuje. k rozhodnutí proto spíš vede cesta přes zhodnocení faktorů jako jsou vlastnická struktura, finanční a časová náročnost, zamýšlené použití jachty, dále je potřeba vzít v úvahu právní a především daňové aspekty.

Před koupí nebo stavbou lodě se tedy doporučuje si podrobně ujasnit všechna hlediska vlastnictví a provozu jachty. Z tohoto následně vyplynou nároky na registraci. Je třeba si rovněž ujasnit, jaké doklady bude třeba pro kterou registraci předložit a zvážit, zda jsou k dispozici. Rozdíly mohou nastat mezi zápisem do rejstříku malých plavidel a do rejstříku lodního. Důležité hledisko tu pak je zejména právo vlajky.

Ohled při vytváření konceptu používání je třeba brát i na otázky související s délkou jachty, místa kotviště, oblasti plavby, případnému komerčnímu provozu, státní příslušnosti majitele, jeho daňového sídla a v neposlední řadě i zda bude jachta registrována na fyzickou nebo právnickou osobu.

Dojdeme-li v našem konceptu k závěru, že jachta má být financována např. některým bankovním produktem, má být registrována na firmu jejíž vlastník je občanem země mimo EU a jachta provozována v zemích mimo EU, tedy po všech mořích, je na místě rozhodně vyhledat odbornou pomoc specializované právní kanceláře, která v takovém případě dodá právní a daňovou expertízu.

Specialista v takovýchto složitých případech pak může poskytnout nedocenitelné služby v oblasti individuálních požadavků kladených vlastníkem. S tím následné může efektivně řešit problémy s financováním jachty, pomůže se stanovením spoluvastnické smlouvy a v případě potřeby i dalších dokumentů.

Jedná-li se však o nesrovnatelně jednodušší situaci, majitel hodlá jachtu provozovat s rodinou a přáteli v chorvatských vodách, nabízí se mnohem jednodušší způsob registrace. Následuje krátký úvod s vysvětlením, jaký typ je pro koho vhodný.

Pakliže jste se na základě našich výše uvedených informací a zhodnocení Vašeho konceptu využití vaší jachty rozhodli ji registrovat přes našeho partnera – Yacht Registration Holland (YRH) platí následující: YRH nabízí registrace v zemích jako Polsko, Gibraltar, Holandsko a Velká Británie a za registrační proceduru podle vlastních slov účtuje nejnižší možné částky: Tyto jsou závislé na vybrané zemi registrace a obsahují poplatky, daně, poplatky za zasílání a poradenství.

Podání žádosti o registraci ať už se jedná o registraci jachty či vodního skútru je velmi jednoduché. Žadatel musí po kliknutí na link dole vyplnit on-line formulář na stránkách YRH, kam bude přesměrován. Poté si v přehledné tabulce vybere registraci podle svých preferencí. Tento formulář bude předán následně specialistům z YRH, kteří věc vyřizují.

Při registraci v Holandsku nebo Polsku existuje možnost rychle získat provizorní registraci, kterou obdrží za dva až 10 pracovní dnů. Britská Part 1 registrace je dokonce k dispozici za tři dny. Pohodlněji to už zkrátka nejde. Hotová registrace je následně majiteli zsílána prostřednictvím kurýry po celém světě do sídla majitele.

Je dobre vědět, že jestliže přihlásíte loď v Polsku, nebudou potřeba žádné technické prohlídky. Obecně platí, že vekeré registrace prováděné YRH platí neomezeně po celém světě. Odpadají tím problémy s přístavními formalitami. YRH je na trhu s lodními registracemi již dvanáct let a za tu dobu se podle vlastních slov firma vypracovala na špičku evropského trhu.

Nemáte-li občanství v některé ze zemí evropské unie, YRH dokáže i tak vaši loď zaregistrovat. Podle vlastních prohlášení firmy, YRH disponuje ověřenými způsoby, pomocí nichž vaši jachtu spolehlivě zaregistruje pod polskou, britskou, holandskou nebo gibraltarskou vlajku. Toto je umožněno zapsáním lodě na společnost, jejíž založení YRH rovněž nabízí.

Další odpvědi na nejčastěší dotazy k celému procesu registrace naleznete zodpovězené na vlastním infoportálu (FAQ) firmy YRH.

Pouze pro pořádek zde uvádíme také krátké info k CE-certifikátu. Tento je vydáván na základě rozhodnutí EP pro rekreační jachty (oficiálním názvem nařízení č. 2013/53/EU evropského parlamentu e rady). V zásadě se jedná o evropskou normu přijatou za účelem sjednocení pravidel pro bezpečnost jachet a lodí uváděných na trh v evropské unii. Tento doklad neslouží jako doklad o vlastnictví.

ICC – angl. zkratka International certificate of competence nebo „The international certificate for operators of pleasure craft“ je mezinárodní dokument prokazující způsobilost vůdce rekreační jachty, který je uznáván ve většině států EU a Středomoří jakožto průkazný dokument zejména při charteru jachet. Certifikát prokazuje, že jeho držitel prošel formálním školením a že je způsobilý vést jachtu v mezinárodních vodách. Neslouží jako průkaz vlastnictví.

Tento doklad je vydáván rakouskými úřady jachtám do 24m díélky a méně než 300 Brutto prostorových jednotek složícím k rekreačním účelům. Větší jachty nemohou v Rakousku obdržet povolení k plavbě. Seebrief je vydáván na základě rozhodnutí rakouské autority a vztahuje se vždy na majitele a loď. S udělením tohoto dokladu je spojeno právo a zároveň povinnost nést rakouskou vlajku.

Osvědčení Seebrief je dokládáno certifikátem, který je nutno buď v originále nebo ověřené kopii vždy mít s sebou na palubě.Zároveň s povolením plavby je spojeno pro jachty neurčené přímo pouze pro vnitrozemskou plavbu i registrační číslo. To lze spárovat s volně zvolitelnným jménem lodě. Platnost dokumentu je obvykle 10 let.

Toto povolení plavby je vydáváno může být vydáno pouze fyzické osobě, občanu Rakouska nebo jiného státu EWR, pokud má více než 50% podíl na vlastnictví a pokud nejde o občana Rakouska, pak tato osoba musí mít bydliště v Rakousku. Pro obchodní společnost jakožto pro podnikající fyzické osoby platí zvláštní předpisy.

U tohoto typu dokladu se jedná speciálně o doklad výslovně povolující pronájem jachty. Právním podkladem pro Bootszeugnis je nařízení o uvádění do provozu jachet a jejich pronájem v příbřežní oblasti plavby. (See-Sportbootverordnung – SeeSpbootV).

Bootszeugnis je vydáván místně příslušným úřadem pro vodní cesta a sportovní plavbu na dobu dvou let, u nových lodí na dobu tří let. Podmínkou je prohlídka lodního trupu a vybavení.

Průkaz pro malá plavidla (D/A) se nabízí jakožto úřední doklad pro jachty do 20m. V Německu je udělován na základě rozhodnutí správce vodních cest a plavebního úřadu. Na jeho základě vystavuje úřad „Průkaz o evidenci plavidla“ v němž se uvádí technická data plavidla, jeho jméno a údeje o vlastníkovi. Vlastnický vztah k plavidle je třeba doložit.

Zodpovědným úřadem je spolkové ministerstvo pro dopravu inovace a technologie nebo zemské úřady. Důležité je, že tento doklad neí zpravidla v zahraničí uznáván.

Lodní rejstřík – zápis do německého lodního rejstříku je určen pro jachty určené pro vnitrozemskou a oceánskou plavbu, které jsou oprávněny nebo povinny nést německou vlajku. Rejstříky lodí určených pro vnitrostátní a oceánskou plavbu jsou vedeny odděleně. Lodě jsou do rejstříku zapisovány podle místní příslušnosti mateřským přístavem nebo místem kotviště.

Německou státní vlajku nesou lodě, jejichž majitelé jsou německými státními příslušníky s bydlištěm v Německu. V případě firem mohou nést tuto vlajku lodě v případě, že němečtí mají většinu v předsavenstvu. Němečtí majitelé lodí mají rovněž povinnost své lodě v rejstříku nechat zapsat pokud jejich délka trupu přesáhuje 15m. Menší lodě mohou být zapsány na přání majitele. Dokladem o zápisu námořních lodí je tzv. Schiffszertifikat, u ríčních lodí jde o tzv. Schiffsbrief.

Zápis do rejstříku slouží k prokázání vlastnictví. Loď může také být stejně jako pozemek financována hypotékou. V takovém případě se financování zapisuje do rejstříku. Předpokladem k zapsání do rejstříku je proměření lodě od BSH. Lodní hypotéka spadá pod Federal Maritime Lien Act reprezentující specializované lodní právo, které je možno použít nezávisle na zápisu.
Screenreader-Unterstützung aktivieren

Lodní registry vedou i v dalších zemích a tyto bývají německými majiteli lodí často využívány, především z finančních důvodů. Oblíbené jsou zejména země jako Řecko, Libérie, Panama, některé karibské státy, a další. Speciální lodní rejstřík pro námořní jachty vede i Švýcarsko.

Certifikát vlajky (D) se uděluje lodím do délky 15m a opravňuje k nesení německé státní vlajky. Jedná se o mezinárodně uznávaný dokument, tento není však podle německého práva dokladem o vlastnictví lodě. Certifikát vystavuje BSH (Bundesamt für Seeschiffart und Hydrographie), je platný osm let a může být prodlužován. Pro jeho vystavení je potřeba BSH dodat data k majiteli a lodi včetně technického popisu. Kromě toho musí být prostřednictvím kupní smlouvy doloženo vlastnické právo.

Rekreační lodě s délkou přes 15m musí být zaregistrovány v lodním rejstříku, který vede vícero zemských soudů. Číslo certifikátu vlajky s dodatečným označením písmenem F je možno na území Německa použít i jako úřední registrační číslo. Podobná pravidla platí i v dalších zemích. V Anglii například existuje státní registr malých plavidel, SSR – Small Ships Register.

Tento dokument – IBS – je mezinárodně uznávaný. Ve spojení s průkazem ID majitele slouží i k prokázání vlastnictví. Je používán při administrativních procesech v přeshraničním styku, v přístavech, kapitanátech. Zároveň je dokladem o přidělení registračního čísla rekreační lodě používané v konkrétní oblasti plavby. (Nejedná se tu o vnitrozemské plavby.)

IBS lze využívat pouze pro privátně používané lodě jakožto průkaz vlastnictví. Nelze jej využít pro komerční plavby a zároveň neopravňuje k nesení německé státní vlajky.

Otázky nebo problémy?
Kontaktní osoba SeaHelp
Petr Zajíček
Petr Zajíček | SeaHelp
Partner SeaHelp
Advertising
SeaHelp
Prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti: SeaHelp v žádném případě nepřebírá odpovědnost za provoz on-lien registrační aplikace, jejím prostřednictvím vytvořeným dokumentům a certifikátům. SeaHelp je výslovně prostředník, partnerem zájemce při registraci lodě je YRH. Toto platí zejména pro právní účinnost smluv a s tím souvisejícími předpisy, obsahovou správnost vystavených registračních dokumentů a jejich použití.