Stav: 21. dubna 2021

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny smluvní vztahy mezi SEAHELP (v dalším textu pouze: SH) a aktivními členy (v dalším textu pouze: člen) i všemi dalšími smluvními partnery. Neplatí žádné jiné obchodní podmínky. Členem může být fyzická nebo právnická osoba, nezávisle na bydlišti, státní příslušnosti a sídle. Servisní partneři SH jsou partneři, kteří uzavřeli s SH smlouvu o službách.

POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Článek 2

Člen obdrží zaplacením členského poplatku právo na využívání bezplatných služeb a jiných definovaných výhod podle zvoleného druhu členství. Služby jsou poskytovány výhradně v oblastech nasazení, krytých SH, podle webových stránek. Bezplatné služby SH jsou členovi k dispozici výhradně po dobu jeho členství (čl. 5). SH poskytuje služby bez ohledu na den a denní hodinu. To neplatí pro období od října do dubna, kdy SH neposkytuje služby na německém a dánském pobřeží Baltu, v ostatních oblastech pouze od 08:00 do 16:00 hodin. V zimních měsících prosinci, lednu a únoru má SeaHelp omezený provoz. Telefonická dosažitelnost je zajištěna pouze mezi 09,00 – 16,00hod. SH poskytuje služby výhradně mimo vody přístavů a marín. SH se snaží být na místě havárie do dvou hodin od přijetí hlášení o jejím vzniku. V případě vzniku vícero souběžných intervencí se provádí poskytování služeb podle priority, resp. posouzení důležitosti ze strany SH (zranění, ohrožení života, ztráta lodě potopením, atd. mají přednost). SH nepřijímá rezervace na službu „odtah marina-marina“, kterou provádí v časech podle svých možností. Nachází-li se klient v bezpečném přístavu, může služba „odtah marína-marína“ být uskutečněna i v nočních hodinách. SH zároveň neposkytuje žádné záruky na termín provedení této služby a zároveň nepřejímá žádné náklady vzniklé případným zdržením poskytnutí této služby jako jsou např.: přístavní poplatky, stornopoplatky, atd.

DRUHY ČLENSTVÍ

Článek 3

Vždy podle druhu členství obdrží člen různé bezplatné havarijní služby na moři. Druhy členství:
§ 1 MAJITELSKÝ/STANDARD – PASS
Členství se vztahuje na loď a může jej využít kdokoli, nezáleží na tom, kdo loď řídí. Členství se nevztahuje na komerční použití a je účtováno podle délky lodě a oblasti plavby. Členství vzniká 72 hodin od připsání platby na účet, trvá 12 měsíců a je podle článku 5 nepřenosné. Služby, které jsou ve členství zahrnuty popisuje článek 4, par. (§ 1-11.) Členství, resp. z něj vyplývající výhody se vztahují i na pomocný člun či vodní skútr jsou-li do vzdálenosti 2Nm od mateřské lodě.
§ 2 SMART-PASS
Členství se vztahuje na loď a může jej využít kdokoli, nezáleží na tom, kdo loď řídí. Členství se nevztahuje na komerční použití a je účtováno podle délky lodě a oblasti plavby. Členství vzniká 72 hodin od připsání platby na účet, trvá 12 měsíců a je podle článku 5 nepřenosné. Služby, které jsou ve členství zahrnuty popisuje článek 4, par. ($1-13.) Členství, resp. z něj vyplývající výhody se vztahují i na pomocný člun či vodní skútr jsou-li do vzdálenosti 2Nm od mateřské lodě.
§ 3 PREMIUM-PASS
Členství se vztahuje na loď a může jej využít kdokoli, nezáleží na tom, kdo loď řídí. Členství se nevztahuje na komerční použití a je účtováno podle délky lodě a oblasti plavby. Kromě toho se členství vztahuje na případy, kdy osoba – člen SeaHelp se nachází na palubě jiné než vlastní lodě avšak maximálně do stejné délky. Členství se však nevztahuje na komerční nebo profesionální použití. . Členství vzniká 72 hodin od připsání platby na účet, trvá 12 měsíců a je podle článku 5 nepřenosné. Služby, které jsou ve členství zahrnuty popisuje článek 4, par. (§1-15.) Členství, resp. z něj vyplývající výhody se vztahují i na pomocný člun či vodní skútr jsou-li do vzdálenosti 2Nm od mateřské lodě.
§ 4 MARINA-PASS
Členství se vztahuje na loď člena a může být zakoupen pouze právnickou osobou (marínou, pojišťovnou, případně jiným partnerem v minimálním počtu 100ks. Členství trvá 12 měsíců, počínaje okamžikem uzavření smlouvy a není, s výhradou článku 5, přenositelné. Bezplatné služby jsou popsány v článku 4 (par 1-11). SH poskytuje služby pouze v okruhu 5 námořních mil okolo domácího kotviště (obvyklé kotviště lodi). Každá služba podle článku 4 (par.1-11) může být členem využita pouze jednou ročně. Nachází-li se loď mimo 5ti-mílovou zónu od domácího kotviště, je služba účtována podle platného ceníku SH se slevou 50%. Zvýšení stupně členství na průkaz majitele, resp. SmartPass, resp. PremiumPass je možné oproti uhrazení doplatku, přičemž mohou být služby podle průkazu vlastníka v tomto případě využity nejdříve po uplynutí 72 hodin od přestupu na vyšší formu členství.
§ 5 CHARTER-PASS
Členství se vztahuje na najatou charterovou loď. Toto členství je určeno skipperům, kteří si najímají lodě pro dovolenou-volný čas na dobu do max. 14ti dnů. SH poskytuje služby pouze v průběhu 14 dnů a pouze pro najatou loď a její posádce. Členství musí být písemně aktivováno minimálně dva dny před obdobím pronájmu. Přitom jsou vyžadovány údaje o jménu pronajímatele, výchozím přístavu, výrobci a modelu najaté lodě. Ve výjimečných případech lze tyto údaje poskytnout dodatečně (při výpadku objednané lodě, apod.) Bezplatné služby jsou popsány ve článku 4 (par. 1,2,3,4,5,7,8,10). Členství může být aktivováno nejdříve za 48hod. po zaúčtování platby. Pomocný člun (tender, Byboat, JetSki) jsou zahrnuty do vzdálenosti 2Nm od mateřské lodě.
§ 6 PŘÍPLATEK ŠPANĚLSKO
Přirážka za Středozemní moře je účtována za lodě/jachty, které mají trvalé kotviště ve Španělsku, Francii a Itálii (mimo italského Jadranu) a/nebo jsou převážně v tomto teritoriu využívány. Důvodem přirážky za Středozemní moře jsou výrazně vyšší provozní náklady (kotviště, náklady na servis, osobní náklady…) v uvedených zemích.
§ 7 PARTNER –PASS
U tohoto typu členství jsou jeho podmínky vždy individuálně sjednávány s každým partnerem. Přílad: Olive Island Card, Triglav standard, resp. Comfort, Allianz Nautic Card, atd.
§ 8 BASIC COMMERCIAL PASS
Členství se vztahuje na konkrétní komerčně využívanou loď (taxi, rybáři, apod.) a může být využíván osobou, která loď skipperuje. Členství trvá 12 měsíců a je aktivováno po 72 hod. od zaúčtování platby a s výhradou čl. 5 je nepřenosné. Služby jsou popsány v čl. 4 (par. 1 bezplatne a 2-11 s 80% slevou z ceníkových cen SH). Pomocný člun (tender, Byboat, JetSki) jsou zahrnuty do vzdálenosti 2Nm od mateřské lodě.
§ 9 ALL INCL. COMMERCIAL PASS
Členství odpovídá podmínkám CommercialPass s rozdílem v bezplatných službách popsaných ve čl. 4 (par1-11).
§ 10 PREMIUM CHARTER-PASS 365
Členství se vztahuje na osobu. Členství může využít pouze privátní skipper, který pluje na charterových lodích do délky 17m. (nelze použít pro lodě soukromých majitelů a profesionální aktivity). PremiumCharterPass platí po dobu 365 dnů. Bezplatné služby jsou popsány v odstavci 4 (§1,2,3,4,5,7,8,10). Členství může být aktivováno nejdříve za 72 hodin po přijetí platby. Pomocný člun, (tender, beiboot) nebo vodní skůtr jsou krytry členstvím do vzdálenosti 2Nm od mateřské (lodi klienta) lodi.

BEZPLATNÉ SLUŽBY

Článek 4

Následující služby, které jsou službami asistenčními jsou bez ohledu na další podmínky stanovené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) (zvláště, pokud jde o článek 3) pro členy bezplatné v rozsahu podle druhu uzavřeného členství. Všechny služby vztahující se k Záchraně/Vyproštění podle článku 5 § 1 nejsou asistenčními službami a jsou proto zpoplatněny:
§ 1 PŘÍJEZD
příjezd zásahové lodi SH k lodi člena. Toto je závislé na druhu členství podle článku 3.
§ 2 VLEČENÍ
vlečení lodi do nejbližší maríny/přístavu, ve které je možná oprava/jeřábování lodě, která nemá vinou závady vlastní pohon. Pod pojmem „nemá vlastní pohon“ je chápáno, že v důsledku závady na pohonném systému není možné řízení lodi a loď není vhodná pro další plavbu na moři. O toto se nejedná, pokud u lodi s více pohonnými jednotkami dojde k výpadku pouze jedné pohonné jednotky není-li zároveň vadná funkce servořízení.
§ 3 POMOC PŘI NASTAROVÁNÍ MOTORU – (JUMP START)
Pomoc při nastartování motoru – (Jump Start) nastartování pohonného systému je nutno chápat za pomoci elektrických kabelů a externího zdroje elektrického proudu, pokud dojde k výpadku vlastního startovacího systému lodě.
§ 4 STAŽENÍ Z MĚLČINY PŘI LEHKÉM NASEDNUTÍ
Stažení lodě z mělčiny při lehkém nasednutí kdy po stažení je opět možná bezpečná samostatná plavba. Všechny ostatní případy budou posuzovány jako záchrana podle článku 5 a nejsou proto zahrnuty do bezplatných služeb pro členy. Kapitán zásahové lodě SeaHelp posoudí na místě situaci, přičemž do úvahy je brán stav lodě, materiál trupu, lanoví, druh dna, na němž loď uvízla, stav moře a na základě vyhodnocení situace na místě může být stažení z mělčiny odmítnuto.
§ 5 ODSTRANĚNÍ LAN Z PROPELERU
Odstranění lan z propeleru pohonné jednotky lodě pouze mimo maríny a přístavy. Pokud z důvodu nadměrné obtížnosti asistenčního zásahu (rybářská síť, ocelové lano, nutnost demontáže propeleru, atd.) je nutno povolat profesionálního potápěče, musí člen příslušné náklady na jeho práci uhradit.
§ 6 PŘIVEZENÍ NÁHRADNÍCH DÍLU
Opatření potřebných náhradních dílů a jejich dodání, jsou-li potřebné pro pokračování plavby na moři lodě člena Člen musí náhradní díly zaplatit na místě v měně té které země, ve které se nachází. Nejsou-li díly bezpodmínečně nutné pro pokračování plavby, bude služba ze strany SH podle platného ceníku účtována.
§ 7 PŘIVEZENÍ PALIVA
Dodání paliva, (max. 20l) není-li možné lodí člena pokračovat v další plavbě po moři z důvodu nedostatku paliva. Toto neplatí pro pomocné čluny, tendry nebo byboaty. Cena paliva je účtována podle aktuální tržní ceny a musí být na místě uhrazena v hotovosti ve měně té které země, ve které se nachází.
§ 8 METEOPORADENSTVÍ A PORADENSTVÍ K REVÍRU
Všem členům SH v období od 1. května do 31.října od PO do PÁ v době od 08,00 do 20,00 a v SO od 08,00 do 13,00 na tel. čísle 0038551855404 bude bezplatně poskytnuta nezávazná informace o počasí a poradenství v regionu. SH nepřebírá žádnou odpovědnost za takto předané informace. Její poskytování dále podléhá prioritám přiděleným jednotlivým případům a může proto být spolupracovníkem SH nabídnuta možnost pozdějšího zpětného zavolání.
§ 9 PŘEPRAVA OSOB
Tuto službu může využít každý člen ze strany SH jednou ročně (max. 5 osob se zavazadly, max. 500kg celkem) na trase z přístavu na momentální kotviště lodě, resp. obráceně a to vždy jen do vzdálenosti max. 20 Nm. SH nezaručuje dodat tuto službu v čase podle přání klienta, jelikož zásahy/intervence na moři mají přednost. SH zároveň nepřebírá žádné s tím související vzniklé náklady za zpoždění, stornopoplatky apod.
§ 10 PARTNERSKÝ PROGRAM
Členové SH obdrží u vyjmenovaných partnerů SH výhodnější podmínky (aktualizovaný seznam partnerů je na webovské stránce SH nebo v aplikaci). Pro poskytnutí slevy je nutné partnerům SH předložit platnou členskou kartu. Služby poskytované partnery jsou mimo vliv SH. SH rovněž nezodpovídá za partnerem poskytované služby.
§ 11 VÝHODNÉ POJISTNÉ A KRYTÍ U SEAHELP YACHTVERSICHERUNG
Výhodné pojistné a výhody krytí u SeaHelp Yachtversicherung. Členům SH, držitelům Majitelského/StandardPassu, SmartPassu nebo PremiumPassu budou poskytnuté výhody ve výši pojistného a pojistného krytí u SeaHelp Insurance Broker GmbH.
§ 12 ODTAH MARINA – MARINA
Členové SeaHelp, držitelé SmartPassu a PremiumPassu mohou v případě poruchy využít možnost odtahu až na 30Nm zdarma. Příklady: 1. Loď je bez pohonu a je zapotřebí odtah. Je-li cílový přístav vzdálen 8Nm od nejbližšího přístavu podle § 2, bude klient na přání zdarma odtažen. 2. V případě, že v přístavu, kde se klient nachází nebude možné provedení potřebné opravy, bude loď klienta zdarma odtažena do cílového přístavu. Je-li takový přístav vzdálen více než 30 Nm, bude od 31 Nm odtah účtován podle platného ceníku SH se započtením členské slevy 50%. Termín provedení odtahu v případě příkladu 2 bude proveden podle disponibility zásahové lodě SH, její posádky a s ohledem na počasí. Termín bude předem projednán se členem. SmartPass, resp. PremiumPass musí být plazný, resp. aktivní minimálně 15 dnů před takovým odtahem.
§ 13 TELEFONICKÁ POMOC
Všichni členové SH, držitelé SmatPassu resp PremiumPassu mohou při potížích s porozuměním jazyka (německo-chorvatsky resp. obráceně) kontaktovat v období od 1. května do 31.října od PO do PÁ v době od 08,00 do 20,00 a v SO od 08,00 do 13,00, kde na tel. čísle 0038551855404 bude bezplatně poskytnuta jazyková podpora v délce 15 min. Nejedná se o právně závaznou tlumočnickou službu. Tato služba je určena pro podporu členů při dorozumívání v lékárnách, marínách, servisech nebo obchodech. Překlady psaných textů nejsou bezplatné. Podle momentální situace je vzhledem k probíhajícím zásahům/intervencím na moři přípustné, aby spolupracovník SH nabídl zpětné zavolání později.
§ 14 VYPROŠŤOVÁNÍ KOTEV
Všichni členové SH, držitelé PremiumPassu obdrží zdarma pomoc při vyproštění zaklesnuté kotvy do hloubky 7m a běžném zaklesnutí. Výjimky jsou: zaklesnutí pod vedení Elektrických kabelů, kanalizace, potrubí vody či plynu nebo v případě, kdy vyproštění není možně holýma rukama. Pokud vlivem vnějších okolností není podle kapitána lodě SH možné, má SH právo odmítnout a nepřebírá přitom ručení za žádné v té souvislosti vzniklé škody, ztrátu kotvy, apod. V takových případech SH nabídne na přání službu profesionálních potápěčů.
§ 15 TELEFONICKÁ PODPORA PŘI ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍCH
Členové SH, držitelé PremiumPassů se mohou obrátit o pomoc při zdravotních potížích na telefonickou linku HotLine SH, která zajistí zpětné zavolání lékaře. Tuto službu zajišťuje partner SH. SH nezodpovídá za služby poskytované partnery. V průběhu doby členství jsou opakující se závady (vadné baterie, pomoc při nastartování, …) poskytovány bezplatně pouze 3krát. Při 4. stejné závadě bude výjezd SH členovi účtován.

ZPOPLATNĚNÉ SLUŽBY

Článek 5

Záchrana, resp. vyproštění nastává zejména v těchto situacích:
  1. musejí-li v průběhu odtahu být použity prostředky k zajištění plovatelnosti lodě nebo
  2. pokud na místě havárie je hloubka vody menší než je obvyklý ponor lodě během plavby s odpočtením 10cm nebo
  3. při síle větru od 30 uzlů nebo výšce vlny vyšší než 1,5m nebo
  4. hrozí-li totální ztráta (zejména v situacích kdy hrozí potopení, oheň, splutí na mělčinu atd.) nebo
  5. pokud loď je již potopena nebo se právě potápí nebo
  6. hrozí-li zranění osobám nebo znečištění životního prostředí

Článek 6

Je-li bezprostředně nutno poskytnout služby a/nebo provést úkony, aby bylo umožněno pokračovat v plavbě a zároveň tyto nejsou předmětem bezplatného plnění vyplývajícího z toho kterého typu SH členství, budou tyto členu vyfakturovány podle platného ceníku SeaHelp. Člen bude před provedením těchto úkonů o jejich zpoplatnění a výši částky informován. Faktura za takto poskytnuté služby je splatná na místě v měně státu, ve kterém k události došlo. Platba je přijímána v hotovosti nebo platební kartou. V případě, že loď v (nejbližším) přístavu, do kterého byla odtažena, nemůže být opravena je možné loď odtud odtáhnout do jiného, případně i domovského přístavu, a to se slevou 50% oproti platnému ceníku SeaHelp. SeaHelp účtuje použitý materiál, (náhradní díly, palivo, atd.) potápěče, případně další služby, které nejsou bezplatné pro daný typ příslušného členství v SH podle platného ceníku. Je-li nutná účast druhé zásahové lodě SeaHelp, je její nasazení zpoplatněno podle platného ceníku SeaHelp.

Článek 7

Nejedná-li se o lehký kontakt se dnem ve smyslu čl. 4 § 6, může SH provést záchranu za úplatu. Honorář za záchranu lodě bude stanoven podle aktuálních podmínek, složitosti, rizik a panujícímu počasí účtován předem, s výjimkou případů nouze. SH si vyhrazuje právo vyřizovat více zásahů v závislosti na naléhavosti. SH není odpovědný za ztrátu nebo potopení lodi v průběhu záchranných prací. V případech nouze, zejména při hrozícím nebo již nastalém zranění osob je skipper lodi člena v každém případě povinen upozornit odpovědné státní orgány. Tato odpovědnost nemůže být přenesena na SH.

ZMĚNA MAJITELE

Článek 8

Dojde-li v průběhu doby členství podle článku 3 §1, §2, §4 ke změně vlastnictví lodě člena, převádí se výhradně se souhlasem SH členství na nového vlastníka, nebo, s výhradou možné přirážky, na novou loď. Změnu vlastníka musí původní majitel ohlásit SH. V případě nenahlášení není SH povinen tuto operaci provést.

PLNĚNÍ SLUŽEB

Článek 9

SH je havarijní služba na moři, která je provozována na komerčním základě. V případě přijetí nouzového volání informuje SH okamžitě pátrací a záchrannou službu i příslušné státní orgány a řídí se v případě potřeby jejich pokyny. V případě havárie, resp. závady na lodi člena, která znemožní další plavbu na moři, má člen možnost kontaktovat SH prostřednictvím její zásahové centrály. Při takovém volání je třeba uvést tyto údaje: členské číslo a/nebo jméno člena, číslo mobilního telefonu, jméno lodi, druh lodi, přesnou pozici podle GPS, popis závady, momentální situaci (unášení na volném moři nebo na kotvě apod.), jakož i další informace, které operátor zásahové centrály SH požaduje. Posouzení a přidělení potřebné služby k hlášené havárii probíhá přes operátora zásahové centrály SH resp. přes kapitána vyslané zásahové lodi SH. Člen SH má v takovém případě povinnost jednat podle pokynů operátora SH až do okamžiku připlutí zásahové lodi na místo havárie a po jejím připlutí podle pokynů kapitána zásahové lodi. SH si vyhrazuje právo vyřizovat jednotlivé případy v pořadí podle naléhavosti. SH není odpovědný za ztrátu nebo potopení lodě při její záchraně. V naléhavých případech, zejména nastalo-li nebo hrozí-li reálně poranění osob je kapitán postižené lodě v každém případě povinen zalarmovat státní orgány. Tuto povinnost nelze přenést na SH. SH si vyhrazuje v případě extrémních povětrnostních podmínek (síla větru více než 30 uzlů a od vlnobití o výšce 1,5m) právo služby neposkytnout nebo poskytnou se zpožděním. Od síly větru více než 30 uzlů, hrozí-li totální škoda lodi, je poskytnutí pomoci účtováno za úplatu jako záchrana lodi. Služby budou účtovány v závislosti na konkrétní situaci (riziku, stavu moře a počasí, hrozícímu nebezpečí a náročnosti). Nárok na poskytnutí bezplatných služeb vzniká uplynutím třetího dne (72hod.) po připsání celého členského poplatku na účet SH. Datum připsání členského poplatku na účet SH je považováno za datum vzniku členství a možnost využití bezplatných služeb SH končí uplynutím 365 dní od tohoto data. Členství se prodlužuje automaticky na další období 365 dnů pokud člen nejpozději 60 dnů před jeho vypršením členství písemně nevypoví.

PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERŮ – RUČENÍ

Článek 10

Za osoby a předměty na palubě lodě při poskytování služeb je odpovědný její kapitán, nemají-li tyto přímou souvislost s poskytovanou pomocí. SH neručí za žádné škody způsobené při poskytování služeb prostřednictvím servisních partnerů.SH nepřebírá odpovědnost za žádné škody způsobené vzniklých v důsledku poskytování svých služeb pokud takovou výluku zákon umožňuje. SH zejména neodpovídá příjemcům služby za škody vzniklé nedbalostním jednáním.SH po obdržení platby zašle členu fakturu a platný členský průkaz v elektronické formě ve formátu .pdf mailem. Dále tato členská karta bude uložena do mobilní aplikace SH. V případě ukončení členství před uplynutím předplaceného období SH členovi nevrací alikvotní část členského poplatku, který nebyl vyčerpán. Člen je v přihlášce ke členství povinen uvést pravdivé údaje o délce a šířce lodě podle platných lodních dokumentů, resp. registrace lodě. Zjistí-li se při zásahu, že údaje byly chybně uvedeny, bude SH účtovat členovi služby podle platného ceníku. Člen je povinen nahlásit SH veškeré významné změny (motory, pohon atd.) na lodi a rovněž nastalé změny v adrese, e-mailu, telefonu, případně vzniknuvší spoluvlastnictví. Člen uděluje SH právo získat, zpracovávat předávat a používat své osobní údaje pokud je to nutné pro bezproblémové poskytování služeb SH nebo jeho servisních partnerů. (Nezbytnost posuzuje SH).

ZMĚNY VOP A ZMĚNY CEN

Článek 11

SeaHelp si vyhrazuje právo sjednat se stávajícími členy změny ve VOP nebo v cenách. Nové nebo změněné VOP nebo změny v cenách se každému členu sdělují písemně nebo mailem. Souhlas s novými nebo změněnými VOP nebo změnami v cenách se považují za schválené, pokud se člen proti nim ve lhůtě 60 dní od doručení výše popsaných písemných sdělení neohradí.

PRÁVO MIMOŘÁDNÉ VÝPOVĚDI

Článek 12

Stávající členové SH mají právo písemnou formou bez udání důvodů do 60 dnů ode dne doručení nových VOP členství vypovědět pokud na něj nejsou navázány nadstandardní služby.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

V případě právních sporů, které vyplynou pro členy SH z těchto všeobecných podmínek, je věcně a místně příslušný soud pro Traunkirchen. V přípdě nejasností nebo sporů jsou vždy závazné Všeobecné obchodní podmínky v německém jazyce.