Všeobecné obchodní podmínky pro

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) česky

Článek 1:

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny smluvní vztahy mezi SEAHELP (v dalším textu pouze: SH) a aktivními členy (v dalším textu pouze: člen) i všemi dalšími smluvními partnery. Neplatí žádné jiné obchodní podmínky. Členem může být fyzická nebo právnická osoba, nezávisle na bydlišti, státní příslušnosti a sídle.
Servisní partneři SH jsou partneři, kteří uzavřeli s SH smlouvu o službách.

Článek 2:

Člen obdrží zaplacením členského poplatku právo na využívání bezplatných služeb a jiných definovaných výhod podle zvoleného druhu členství. Služby jsou poskytovány výhradně v oblastech nasazení, krytých SH, podle jejích webových stránek.
Bezplatné služby SH jsou členovi k dispozici výhradně po dobu jeho členství (čl. 5). SH poskytuje služby bez ohledu na den a denní hodinu. To neplatí pro období od října do dubna, kdy SH poskytuje služby pouze od 08:00 do 16:00 hodin. SH poskytuje služby výhradně mimo vody přístavů a marín. SH se snaží být na místě havárie do dvou hodin od přijetí hlášení o jejím vzniku. V případě vzniku vícero souběžných intervencí se provádí poskytování služeb podle priority, resp. posouzení důležitosti ze strany SH (zranění, potopení, atd. mají přednost).

Článek 3:

Vždy podle druhu členství obdrží člen různé bezplatné havarijní služby na moři.
Druhy členství:

§ 1 Průkaz vlastníka – Členství se vztahuje na loď člena. Členství trvá 12 měsíců, počínaje okamžikem uzavření smlouvy a není, s výhradou článku 5, přenositelné. Bezplatné služby jsou popsány v článku 4.
§ 2 Průkaz skippera (kapitána jachty) – Členství se vztahuje na osobu. Členství trvá 12 měsíců, počínaje okamžikem uzavření smlouvy a není, s výhradou článku 5, přenositelné. Toto členství je určeno pro vlastníky lodí, kteří využívají mimo své vlastní lodě i lodě jiné. SH neposkytuje služby komerčním skipperům, kteří se věnují živnostenskému podnikání. Bezplatné služby jsou popsány v článku 4. SH účtuje za průkaz skippera cenovou přirážku podle platného ceníku SH.
§ 3 Průkaz na maríny – Členství se vztahuje na loď člena. Členství trvá 12 měsíců, počínaje okamžikem uzavření smlouvy a není, s výhradou článku 5, přenositelné. Bezplatné služby jsou popsány v článku 4. SH poskytuje služby pouze v okruhu 5 námořních mil okolo domácího kotviště (obvyklé kotviště lodi). Každá služba podle článku 4 může být členem využita pouze jednou ročně. Nachází-li se loď mimo 5ti-mílovou zónu od domácího kotviště, je služba účtována podle platného ceníku SH se slevou 50%. Zvýšení stupně členství na průkaz vlastníka je možné oproti uhrazení přirážky, přičemž mohou být služby podle průkazu vlastníka v tomto případě využity nejdříve po uplynutí 48 hodin od tohoto zvýšení.
§ 4 Průkaz charterový – Členství se vztahuje na najatou loď. Toto členství je určeno skipperům, kteří si najímají lodě pro volný čas na dobu do dvou týdnů. SH poskytuje služby pouze v průběhu 14 dnů a pouze pro najatou loď. Období nájmu a najatá loď musí být včas sděleny SH.
§ 5. Přirážka za Středozemní moře – Přirážka za Středozemní moře je účtována za lodě/jachty, které mají trvalé kotviště ve Španělsku, Francii a Itálii (mimo italského Jadranu). Pro celý Jadran (italský Jadran, Slovinsko, Chorvatsko a Černá Hora) se žádný příplatek neúčtuje. Důvodem přirážky za Středozemní moře jsou výrazně vyšší provozní náklady (kotviště, náklady na servis, osobní náklady…) v uvedených zemích.

Článek 4:

Následující služby jsou bez ohledu na jiná ustanovení těchto VOP, v závislosti na stupni členství, pro člena zdarma:
§ 1 Příjezd – příjezd zásahové lodi SH k lodi člena. Toto je závislé na druhu členství podle článku 3.
§ 2 Vlečení – organizace resp. provedení prací k/při vlečení lodi do nejbližší maríny/přístavu, ve které je možná oprava lodi, která nemá vlastní pohon. Pod pojmem „nemá vlastní pohon“ je chápáno, že v důsledku závady na pohonném systému není možné řízení lodi a loď není vhodná pro další plavbu na moři. O toto se nejedná, pokud u lodi s více pohonnými jednotkami dojde k výpadku pouze jedné pohonné jednotky.
§ 3 Dodání náhradních dílů – Opatření potřebných náhradních dílů a jejich dodání, jsou-li potřebné pro pokračování plavby na moři s lodí člena (náhradní díly jsou ze strany SH účtovány).
§ 4 Pomoc při nastartování motoru –(Jump Start) – Elektronické nastartování pohonného systému je nutno chápat za pomoci elektrických kabelů a externího zdroje elektrického proudu, pokud dojde k výpadku vlastního startovacího systému lodi.
§ 5 Dodání paliva – Dodání paliva, není-li možné lodí člena pokračovat v další plavbě po moři z důvodu nedostatku paliva. Toto neplatí pro pomocné čluny nebo doprovodné lodi. Cena paliva je účtována podle aktuální tržní ceny.
§ 6 Volné vlečení při lehkém kontaktu se dnem – Volné vlečení lodi, která nevyčnívá z vody o více než 10 cm ve srovnání s obvyklou plavbou na moři a která může po volném vlečení v plavbě po moři pokračovat. Všechny ostatní případy budou posuzovány jako záchrana podle článku 5 a nejsou proto zahrnuty do bezplatných služeb pro členy.
§ 7 Přeprava osob – Přeprava osob. Tuto službu může využít každý člen ze strany SH jednou ročně.
§ 8 Odstranění lan z lodního šroubu – Odstranění lan z lodního šroubu pohonné jednotky lodi.
V průběhu doby členství jsou opakující se závady (vadné baterie, pomoc při nastartování, …) poskytovány bezplatně pouze 3krát.

Článek 5:

Jsou-li potřeba služby a práce, které nejsou bezplatné ve smyslu odpovídajícího členství, pro umožnění další plavby po moři, vyúčtuje SH tyto práce členovi. Člen bude o těchto pracích nad rámec nákladů informován. Člen tyto práce uhradí na místě. Není-li možné po odvlečení do nejbližšího přístavu opravu provést, může být loď za úplatu (podle ceníku SH s 50% slevou) odvlečena do nejbližší opravny. SH účtuje nezbytný materiál (náhradní díly, pohonné hmoty atd.), nasazení potápěčů nebo jiné služby, které nejsou podle odpovídajícího členství bezplatné, podle svého aktuálního ceníku.
Nedojde-li k lehkému kontaktu se dnem ve smyslu čl. 4 § 6, může SH provést záchranu za úplatu. Úhrada bude účtována předem v závislosti na situaci, s výjimkou případů nouze. SH si vyhrazuje právo vyřizovat více zásahů v závislosti na naléhavosti. SH není odpovědný za ztrátu nebo potopení lodi v průběhu záchranných prací. V případech nouze, zejména při hrozícím nebo již nastalém zranění osob je skipper lodi člena v každém případě povinen upozornit odpovědné státní orgány. Tato odpovědnost nemůže být přenesena na SH.
Je-li k úspěšnému poskytnutí služby potřeba nasazení druhé záchranné lodi, je tento zásah účtován podle ceníku SH.

Článek 6:

/1/ Dojde-li v průběhu doby některého členství podle článku 3 §§ 1, 3 ke změně vlastnictví lodi člena, převádí se výhradně se souhlasem SH členství na nového vlastníka nebo, s výhradou možné přirážky, na novou loď.

Článek 7:

SH je havarijní služba na moři, která je provozována na komerčním základě. V případě přijetí nouzového volání informuje SH okamžitě pátrací a záchrannou službu i příslušné státní orgány a řídí se v případě potřeby jejich pokyny.
V případě havárie, resp. závady na lodi člena, která znemožní další plavbu po moři, má člen možnost kontaktovat SH prostřednictvím její zásahové centrály. Při kontaktování je třeba uvést tyto údaje: Členské číslo a/nebo jméno člena, číslo mobilního telefonu, jméno lodi, druh lodi, přesnou pozici podle GPS, popis závady, momentální situaci (zmítání na volném moři nebo na kotvě apod.), jakož i další informace, které operátor zásahové centrály SH požaduje. Posouzení a přidělení potřebné služby k hlášené havárii probíhá přes operátora zásahové centrály SH resp. přes kapitána vyslané zásahové lodi SH. Člen SH je povinen jednat podle pokynů operátora SH až do okamžiku připlutí zásahové lodi na místo havárie a po jejím připlutí podle pokynů kapitána zásahové lodi.
SH si vyhrazuje v případě extrémních povětrnostních podmínek (síla větru více než 27 uzlů a od vlnobití stupně 5) právo služby neposkytnout nebo poskytnou se zpožděním. Od síly větru více než 27 uzlů, hrozí-li totální škoda lodi, je poskytnutí pomoci účtováno za úplatu jako záchrana lodi.
Možnost využití bezplatných služeb začíná po uplynutí druhého dne po datu uvedeném v přihlášce ke členství, pokud byl členský příspěvek k tomuto dni plně uhrazen resp. po uplynutí druhého dne, kdy byl členský poplatek SH plně uhrazen. Možnost využití služeb SH končí po 365 dnech, počínaje datem přihlášení ke členství. Členství se prodlužuje automaticky, pokud ho člen ve lhůtě 60 dní před koncem členství písemně nevypoví.

Článek 8:

V průběhu poskytování služby nepřebírá SH žádnou odpovědnost za osoby a předměty na palubě, jelikož je za ně odpovědný kapitán nebo člen posádky. SH neručí za škody v důsledku svých služeb nebo služeb servisních partnerů.
SH zašle členu po obdržení platby účet a platný členský průkaz, čímž se zjednoduší identifikace člena a na jehož základě je možné čerpat výhody u smluvních partnerů SH. Je-li smlouva o členství v SH vypovězena, je člen povinen tento průkaz zaslat zpět na adresu SH, resp. na adresu smluvního partnera, který mu průkaz vydal.
Člen je povinen nahlásit SH veškeré významné změny (motory, pohon atd.) na lodi.
Servisní partneři SH vystaví na každou poskytnutou službu/zásah formulář o poskytnuté službě/zásahu, kterou člen po pečlivém přezkoumání přímo na místě potvrdí.
Člen dává SH souhlas k zaznamenání, zpracování, využití a dalšímu předání svých údajů, jeví-li se to jako nezbytné pro bezproblémový průběh poskytnutí služby ze strany SH nebo jejího smluvního partnera (posouzení nezbytnosti provádí SH).

Článek 9:

SeaHelp si vyhrazuje právo sjednat se stávajícími členy změny ve VOP nebo v cenách. Nové nebo změněné VOP nebo změny v cenách se každému členu sdělují písemně. Souhlas s novými nebo změněnými VOP nebo změnami v cenách se považují za schválené, pokud se člen proti nim ve lhůtě 60 dní od doručení výše popsaných písemných sdělení neohradí.

Článek 10:

Stávající členové mají právo v průběhu 60 dní od doručení písemného sdělení o změnách cen smluvní vztah bez sdělení důvodu písemným prohlášením ukončit.

Článek 11:

V případě právních sporů, které vyplynou pro členy SH z těchto všeobecných podmínek, je věcně a místně příslušný soud pro Ebensee. Pro smluvní vztah mezi SH a členem platí, s výhradou obchodního práva OSN a kolizních norem, týkajících se zahraničního práva, právo rakouské.
Ve sporných případech platí znění VOP v německé originální verzi.

Aplikace ZDARMA na

100% pomoc přímo na místě, vaše asistenční služba na moři.

24h HELPLINE

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ....... 00800 112 00 112

Aplikace ZDARMA na

100% pomoc přímo na místě, vaše asistenční služba na moři.

24h HELPLINE

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ....... 00800 112 00 112

100% pomoc přímo na místě,
vaše asistenční služba na moři.

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ..... 00800 112 00 112